Link to God Direct
Link to Soul On Line Home

Click here to view this piece in English
Click here to view this piece in Spanish

Language of Light text

(Language of Light)

这套参考词目收集了灵魂与我们对话的词汇, 这些由灵魂展示出的词汇被称作光明的语言。 在我们的网站里,所有的灵魂词汇的下面都加了着重线,可以和这个词目连通, 以便让您随时参考词义。

如果您读了以下光明的词汇,您的生活会发生永久的变化。 如果您要继续读下去,切要为自己这一行为负责。

请选择以下任何一个字母,开始搜寻!

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z